top of page
tctsy-montaviheriaa-transparent-net.png

Traumatietoinen viestintä

Osallistavia työpajoja tilauksesta 

 

Kehon stressireaktioita voi tasapainottaa valitsemalla lauserakenteita ja sanoja tietoisesti, jotta osapuolten on mahdollista kyetä ilmaisemaan ja kuulla toisensa paremmin. Traumatietoisuudessa on tähän omia näkemyksiä ja välineitä.

Kommunikaation taidot voivat tukea eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista myös silloin, kun voimat ovat vähissä tai on kiire.

Esteettömyyttä monimuotoisiin ryhmiin

Yhteisissä ympäristöissä traumatietoinen 

viestintä ja esteettömyyden huomioiminen myös näkymättömissä olemisen haasteissa voivat tukea osallistumisen mahdollisuuksia.

Kuten tila voi olla esteellinen tai esteetön pyörätuolia käyttävälle tai näkövammaiselle, samoin tilat voivat olla esteellisiä tai esteettömiä traumatisoituneelle tai muuten herkistyneen kehon kanssa elävälle. Hermostoperäisiä tai muuten näkymättömiä osallistumisen haasteita on monia. Traumaperäisen tai muun stressin ohella tällaisia voivat olla esimerkiksi kivut, migreeni, mielenterveyden haasteet, aistiherkkyys ja monet ulospäin näkymättömät keholliset tilanteet.

 

Traumatietoisuus on ihmistietoisuutta,

ihmisen kehollisen puolen huomioimista psyykkeen ohella. Traumatietoinen saavutettavuus on saavutettavuutta ja kehon moninaisuuden itsestään selvänä pitämistä, ja sitä, että yhteisiin hetkiin, tapahtumiin, opintoihin ja työelämään voi osallistua helpommin monenlaisissa elämäntilanteissa. 

Traumasensitiivisen viestinnän ja saavutettavuuden työpajat ja koulutukset  

eivät ole TCTSY-harjoitus, mutta pohjautuvat TCTSY metodin olennaiseen 

perustaan ja metodin edistämään tietotaitoon.

 


bottom of page